REPUBLIKA HRVATSKA

Grad Donji Miholjac

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

Riječ gradonačelnika

Poštovane sugrađanke i sugrađani, kratkim prikazom gradskog proračuna želim svim građanima omogućiti uvid kako u prihode tako i rashode grada Donjeg Miholjca te da građani dobiju potpunu informaciju gdje i kako se troši njihov novac.

Ukratko, zahvaljujući proračunu u malom može se na jednostavan i razumljiv način dobiti uvid u financijski dokument, posebno važan za funkcioniranje grada. Unatoč izazovima zbog pandemije koronavirusa koja je sve usporila, uspjeli smo realizirati željene projekte.

Ove godine očekujemo završetak izgradnje nove zgrade srednje škole zajedno sa športskom dvoranom. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja ožujka. U planu je i završetak izgradnje komunalne infrastrukture jedne od najvažnijih gospodarskih zona u Hrvatskoj – industrijske zone Janjevci koju je 2016. godine Agencija za investicije i konkurentnost Republike Hrvatske proglasila najboljom poduzetničkom zonom u Hrvatskoj.

Nadamo se otvaranju natječaja za kulturnu baštinu čime bi novo ruho dobili i dvorci. Projekt kulturne baštine obuhvaća revitalizaciju dvoraca, parka, izgradnju botaničkog vrta te obnovu gradskog trga i zgrade u kojoj se nalazi kino dvorana. Također, od velikih projekata planiramo početak izgradnje nove gradske tržnice u Donjem Miholjcu, biciklističkih staza, gradnju novog dječjeg vrtića Rakitovica te još dosta infrastrukturnih projekata.

Nadamo se otvaranju javne nabave za odabir izvođača za izgradnju sustava odvodnje u prigradskim naseljima Donjeg Miholjca te općinama Viljevo i Magadenovac. Najveće kapitalne projekte većim dijelom financiramo europskim sredstvima. Slušajući kao i do sada Vaše potrebe vrata gradske uprave, za sve Vas, su uvijek otvorena.

Vaše ideje su kao i do sada dobrodošle jer jedino zajedničkim djelovanjem možemo naš grad učiniti još boljim za život, kako bi mlađe generacije zadržali te kako bi umirovljenici imali što bolju i ljepšu starost.

Vaš gradonačelnik,
Goran Aladić

Riječ gradonačelnika

Poštovane sugrađanke i sugrađani, kratkim prikazom gradskog proračuna želim svim građanima omogućiti uvid kako u prihode tako i rashode grada Donjeg Miholjca te da građani dobiju potpunu informaciju gdje i kako se troši njihov novac.

Ukratko, zahvaljujući proračunu u malom može se na jednostavan i razumljiv način dobiti uvid u financijski dokument, posebno važan za funkcioniranje grada. Unatoč izazovima zbog pandemije koronavirusa koja je sve usporila, uspjeli smo realizirati željene projekte.

Ove godine očekujemo završetak izgradnje nove zgrade srednje škole zajedno sa športskom dvoranom. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja ožujka. U planu je i završetak izgradnje komunalne infrastrukture jedne od najvažnijih gospodarskih zona u Hrvatskoj – industrijske zone Janjevci koju je 2016. godine Agencija za investicije i konkurentnost Republike Hrvatske proglasila najboljom poduzetničkom zonom u Hrvatskoj.

Nadamo se otvaranju natječaja za kulturnu baštinu čime bi novo ruho dobili i dvorci. Projekt kulturne baštine obuhvaća revitalizaciju dvoraca, parka, izgradnju botaničkog vrta te obnovu gradskog trga i zgrade u kojoj se nalazi kino dvorana. Također, od velikih projekata planiramo početak izgradnje nove gradske tržnice u Donjem Miholjcu, biciklističkih staza, gradnju novog dječjeg vrtića Rakitovica te još dosta infrastrukturnih projekata.

Nadamo se otvaranju javne nabave za odabir izvođača za izgradnju sustava odvodnje u prigradskim naseljima Donjeg Miholjca te općinama Viljevo i Magadenovac. Najveće kapitalne projekte većim dijelom financiramo europskim sredstvima. Slušajući kao i do sada Vaše potrebe vrata gradske uprave, za sve Vas, su uvijek otvorena.

Vaše ideje su kao i do sada dobrodošle jer jedino zajedničkim djelovanjem možemo naš grad učiniti još boljim za život, kako bi mlađe generacije zadržali te kako bi umirovljenici imali što bolju i ljepšu starost.

Vaš gradonačelnik,
Goran Aladić

Što je proračun

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za iduće dvije godine. Proračun se donosi za fiskalnu godinu. Fiskalna godina počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

Kako se donosi proračun

Do 20. kolovoza: tekuće godine Ministarstvo financija, na temelju smjernica Vlade, sastavlja Upute za izradu Proračuna jedinica lokalne samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne samouprave (JLS). Sukladno tim uputama, upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja svoje upute proračunskim korisnicima i upravnim tijelima.

Najkasnije do 15. rujna: proračunski korisnici izrađuju prijedloge financijskih planova i dostavljaju ih nadležnom upravnom tijelu, a nadležno upravno tijelo objedinjeni prijedlog dostavlja upravnom tijelu za financije. Putem Interneta, letaka, medija, javnih tribina ili nekim drugim načinom, JLS obavještava javnost o prijedlogu proračuna i projekcija te im omogućava sudjelovanje u donošenju proračuna. Građani sudjeluju u donošenju proračuna svojim komentarima, sugestijama i prijedlozima koje dostavljaju u JLS.

Najkasnije do 15. listopada: Upravno tijelo za financije razmatra prijedloge i usklađuje financijske planove s procijenjenim prihodima te izrađuje nacrt proračuna za iduću i projekcije za sljedeće dvije godine te ih dostavlja izvršnom tijelu.

Najkasnije do 15. studenog: Izvršno tijelo utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi predstavničkom tijelu.

U roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja: Predstavničko tijelo donosi proračun za iduću i projekcije za sljedeće dvije godine, do kraja tekuće godine.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna, prema postupku za donošenje proračuna.

Izvještaj o izvršenju proračuna prikazuje realizaciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka u proračunskoj godini Čelnik je dužan podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine te godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

U svim fazama i koracima proračunskog procesa provodi se nadzor i revizija trošenja proračunskih sredstava. Ministarstvo financija zaduženo je za vanjski nadzor namjenskog trošenja proračunskih sredstava i financijskih planova svih korisnika. Istodobno i svi proračunski i izvanproračunski korisnici imaju odjele za unutarnju reviziju. Cilj je nadzirati zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava, otklanjati utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te poduzimati mjere za poboljšanje stanja. Zbog opće složenosti i važnosti proračuna, način korištenja proračunskih sredstava od iznimnog je općeg interesa javnosti.

Čelnik jedinice lokalne područne i regionalne samouprave (JLPRS), kao obveznik davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Načelo jedinstva i točnosti proračuna: U proračunu se prihodi i primici koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i svi njihovi rashodi i izdaci za pojedine namjene, iskazuju po brutonačelu. Sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom.

Načelo proračunske godine: Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. Proračun donosi predstavničko tijelo za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini i to prije početka godine na koju se odnosi.

Načelo uravnoteženosti: Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna, prema postupku za donošenje proračuna.

Načelo obračunske jedinice: U proračunu se prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazuju u kunama te se i financijski izvještaji sastavljaju u kunama.

Načelo univerzalnosti: Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka. Za financiranje određenih rashoda i izdataka koriste se namjenski prihodi i primici.

Načelo specifikacije: Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima. Rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Načelo dobrog financijskog upravljanja: Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Načelo transparentnosti: Proračun se mora donijeti i izvršavati u skladu s načelom transparentnosti. To znači pravovremeno, potpuno, točno i jasno informiranje o odlukama i njihovoj provedbi. Na web stranici mora se objavljivati nacrt Proračuna, Proračun, izmjene i dopune Proračuna i projekcija te odluka o privremenom financiranju kao i polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina čine sredstva viškova ili manjkova koja se iz prethodnih razdoblja prenose u narednu godinu. Do viška sredstava dolazi ako se u jednoj godini prikupi više sredstva no što je potrebno tj. potrošeno. Do manjka dolazi kada se potroši više no što se prikupilo.

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun jedinice lokalne samouprave (JLS)

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLS za godinu dana. Proračun se sastoji od općeg dijela i posebnog dijela. Opći dio proračuna se sastoji od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci razvrstani su po organizacijskoj klasifikaciji (po upravnim odjelima i po proračunskim korisnicima) i raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Konsolidirani proračun je iskazivanje financijskih podataka više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika te izvanproračunskih korisnika kao da se radi o jedinstvenom subjektu.

Što je proračun

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za iduće dvije godine. Proračun se donosi za fiskalnu godinu. Fiskalna godina počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

Kako se donosi proračun

Do 20. kolovoza: tekuće godine Ministarstvo financija, na temelju smjernica Vlade, sastavlja Upute za izradu Proračuna jedinica lokalne samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne samouprave (JLS). Sukladno tim uputama, upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja svoje upute proračunskim korisnicima i upravnim tijelima.

Najkasnije do 15. rujna: proračunski korisnici izrađuju prijedloge financijskih planova i dostavljaju ih nadležnom upravnom tijelu, a nadležno upravno tijelo objedinjeni prijedlog dostavlja upravnom tijelu za financije. Putem Interneta, letaka, medija, javnih tribina ili nekim drugim načinom, JLS obavještava javnost o prijedlogu proračuna i projekcija te im omogućava sudjelovanje u donošenju proračuna. Građani sudjeluju u donošenju proračuna svojim komentarima, sugestijama i prijedlozima koje dostavljaju u JLS.

Najkasnije do 15. listopada: Upravno tijelo za financije razmatra prijedloge i usklađuje financijske planove s procijenjenim prihodima te izrađuje nacrt proračuna za iduću i projekcije za sljedeće dvije godine te ih dostavlja izvršnom tijelu.

Najkasnije do 15. studenog: Izvršno tijelo utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi predstavničkom tijelu.

U roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja: Predstavničko tijelo donosi proračun za iduću i projekcije za sljedeće dvije godine, do kraja tekuće godine.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna, prema postupku za donošenje proračuna.

Izvještaj o izvršenju proračuna prikazuje realizaciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka u proračunskoj godini Čelnik je dužan podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine te godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

U svim fazama i koracima proračunskog procesa provodi se nadzor i revizija trošenja proračunskih sredstava. Ministarstvo financija zaduženo je za vanjski nadzor namjenskog trošenja proračunskih sredstava i financijskih planova svih korisnika. Istodobno i svi proračunski i izvanproračunski korisnici imaju odjele za unutarnju reviziju. Cilj je nadzirati zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava, otklanjati utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te poduzimati mjere za poboljšanje stanja. Zbog opće složenosti i važnosti proračuna, način korištenja proračunskih sredstava od iznimnog je općeg interesa javnosti.

Čelnik jedinice lokalne područne i regionalne samouprave (JLPRS), kao obveznik davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Načelo jedinstva i točnosti proračuna: U proračunu se prihodi i primici koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i svi njihovi rashodi i izdaci za pojedine namjene, iskazuju po brutonačelu. Sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom.

Načelo proračunske godine: Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. Proračun donosi predstavničko tijelo za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini i to prije početka godine na koju se odnosi.

Načelo uravnoteženosti: Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna, prema postupku za donošenje proračuna.

Načelo obračunske jedinice: U proračunu se prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazuju u kunama te se i financijski izvještaji sastavljaju u kunama.

Načelo univerzalnosti: Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka. Za financiranje određenih rashoda i izdataka koriste se namjenski prihodi i primici.

Načelo specifikacije: Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima. Rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Načelo dobrog financijskog upravljanja: Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Načelo transparentnosti: Proračun se mora donijeti i izvršavati u skladu s načelom transparentnosti. To znači pravovremeno, potpuno, točno i jasno informiranje o odlukama i njihovoj provedbi. Na web stranici mora se objavljivati nacrt Proračuna, Proračun, izmjene i dopune Proračuna i projekcija te odluka o privremenom financiranju kao i polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina čine sredstva viškova ili manjkova koja se iz prethodnih razdoblja prenose u narednu godinu. Do viška sredstava dolazi ako se u jednoj godini prikupi više sredstva no što je potrebno tj. potrošeno. Do manjka dolazi kada se potroši više no što se prikupilo.

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun jedinice lokalne samouprave (JLS)

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLS za godinu dana. Proračun se sastoji od općeg dijela i posebnog dijela. Opći dio proračuna se sastoji od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci razvrstani su po organizacijskoj klasifikaciji (po upravnim odjelima i po proračunskim korisnicima) i raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Konsolidirani proračun je iskazivanje financijskih podataka više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika te izvanproračunskih korisnika kao da se radi o jedinstvenom subjektu.

PRIHODI I PRIMICI

=

RASHODI I IZDACI

PRIHODI I PRIMICI

=

RASHODI I IZDACI

Prihodovna strana proračuna

Sredstva potrebna za obavljanje poslova iz svoga samoupravnog djelokruga JLS osiguravaju u svom proračunu. JLS se financiraju prihodima od poreza, od pomoći te iz vlastitih i namjenskih prihoda sukladno posebnim propisima. JLS može osigurati sredstva i zaduživanjem na domaćem i inozemnom tržištu. Prihodi i primici u općem dijelu proračuna dijele se na:

Prihodi poslovanja sastoje se od poreznih i neporeznih prihoda.
Porezni prihodi su porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge. Neporezni prihodi su prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kamata, prihodi nastali od kazni i upravnih mjera te drugi prihodi.

Prihodi poslovanja (tekući prihodi) su:

• prihodi od poreza koje uplaćuju porezni obveznici. Porezni prihodi su izvorni prihodi JLS koje obveznici uplate uplaćuju na uplatne račune propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za sufinanciranje drugih
javnih potreba.

• pomoći su tekući ili kapitalni primici bez obveze vraćanja primljene od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, inozemnih vlada ili između jedinica unutar opće države, a mogu biti primljene u novcu ili materijalnim dobrima.

• prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih
društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

• prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine šumski i vodni doprinos, boravišna pristojba, komunalni doprinos i komunalna naknada, prihodi od osiguranja i drugi slični prihodi. Namjena navedenih
prihoda definirana je zakonom odnosno drugim podzakonskim aktima.

• prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su prihodi koji proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se financiraju iz proračuna.

• prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

• prihodi iz proračuna jesu prihodi koje proračunski korisnici dobiju od nadležnog proračuna za financiranje rashoda.

• kazne, upravne mjere i ostali prihodi jesu prihodi koji se ostvare naplatom kazni, prekršaja trgovačkih društava te upravne mjere i ostali prihodi.

Kapitalni prihodi odnosno prihodi od prodaje nefinancijske imovine su:

• prihodi od prodaje neproizvedene imovine – materijalne imovine (prirodnih bogatstava – zemljišta, rudnih bogatstava i sl.) i nematerijalne imovine,

• prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine,

• prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti,

• prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine – prihodi od prodaje zaliha.

Primici od zaduživanja su primici od kredita i domaćih i inozemnih zajmova. Značajna je razlika između unutarnjeg i vanjskog zaduživanja. Zaduživanje u zemlji znači preraspodjelu domaćih resursa jer država se zadužuje kod vlastitih fizičkih i pravnih osoba, dok zaduživanje u inozemstvu znači unos dodatnih resursa u zemlju.

Primici od financijske imovine su:

– primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova,
– primici od prodaje vrijednosnih papira,
– primici od prodaje dionica i udjela u glavnici.

Rashodovna strana proračuna

Proračunski rashodi i izdaci su svi troškovi koji su nastali u JLS. Rashodi se u općem i u posebnom dijelu proračuna prikazuju prema:

• ekonomskoj klasifikaciji, kao što su naknade zaposlenima, građanima i kućanstvima te subvencije,

• programskoj klasifikaciji po programima,

• aktivnostima i projektima, kao što su poticanje gospodarstva i zapošljavanje, projekt poticanja energetske učinkovitosti i provođenje mjera zaštite i spašavanja građana.

• organizacijskoj klasifikaciji, kao što su upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i ekologiju, upravni odjel za proračun i financije, upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu.

Rashodi poslovanja su tekući rashodi za zaposlene (plaće, naknade plaća i sl.), materijalni rashodi (troškovi službenih putovanja, službena odjeća i sl.), financijski rashodi (kamate, tečajne razlike i sl.), subvencije (plaćanja i prijenosi sredstava proizvodnim subjektima), naknade građanima i kućanstvima (školarine i stipendije za zaposlene i sl.) te ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izvanredni rashodi).

Kapitalni rashodi odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine su rashodi vezani za nabavu kratkotrajne i dugotrajne, proizvedene i neproizvedene imovine (namještaj, vozila, knjige i dr.).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su izdaci za dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici i otplatu glavnice primljenih zajmova.

Prihodovna strana proračuna

Sredstva potrebna za obavljanje poslova iz svoga samoupravnog djelokruga JLS osiguravaju u svom proračunu. JLS se financiraju prihodima od poreza, od pomoći te iz vlastitih i namjenskih prihoda sukladno posebnim propisima. JLS može osigurati sredstva i zaduživanjem na domaćem i inozemnom tržištu. Prihodi i primici u općem dijelu proračuna dijele se na:

Prihodi poslovanja sastoje se od poreznih i neporeznih prihoda.
Porezni prihodi su porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge. Neporezni prihodi su prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kamata, prihodi nastali od kazni i upravnih mjera te drugi prihodi.

Prihodi poslovanja (tekući prihodi) su:

• prihodi od poreza koje uplaćuju porezni obveznici. Porezni prihodi su izvorni prihodi JLS koje obveznici uplate uplaćuju na uplatne račune propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za sufinanciranje drugih
javnih potreba.

• pomoći su tekući ili kapitalni primici bez obveze vraćanja primljene od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, inozemnih vlada ili između jedinica unutar opće države, a mogu biti primljene u novcu ili materijalnim dobrima.

• prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih
društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

• prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine šumski i vodni doprinos, boravišna pristojba, komunalni doprinos i komunalna naknada, prihodi od osiguranja i drugi slični prihodi. Namjena navedenih
prihoda definirana je zakonom odnosno drugim podzakonskim aktima.

• prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su prihodi koji proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se financiraju iz proračuna.

• prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

• prihodi iz proračuna jesu prihodi koje proračunski korisnici dobiju od nadležnog proračuna za financiranje rashoda.

• kazne, upravne mjere i ostali prihodi jesu prihodi koji se ostvare naplatom kazni, prekršaja trgovačkih društava te upravne mjere i ostali prihodi.

Kapitalni prihodi odnosno prihodi od prodaje nefinancijske imovine su:

• prihodi od prodaje neproizvedene imovine – materijalne imovine (prirodnih bogatstava – zemljišta, rudnih bogatstava i sl.) i nematerijalne imovine,

• prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine,

• prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti,

• prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine – prihodi od prodaje zaliha.

Primici od zaduživanja su primici od kredita i domaćih i inozemnih zajmova. Značajna je razlika između unutarnjeg i vanjskog zaduživanja. Zaduživanje u zemlji znači preraspodjelu domaćih resursa jer država se zadužuje kod vlastitih fizičkih i pravnih osoba, dok zaduživanje u inozemstvu znači unos dodatnih resursa u zemlju.

Primici od financijske imovine su:

– primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova,
– primici od prodaje vrijednosnih papira,
– primici od prodaje dionica i udjela u glavnici.

Rashodovna strana proračuna

Proračunski rashodi i izdaci su svi troškovi koji su nastali u JLS. Rashodi se u općem i u posebnom dijelu proračuna prikazuju prema:

• ekonomskoj klasifikaciji, kao što su naknade zaposlenima, građanima i kućanstvima te subvencije,

• programskoj klasifikaciji po programima,

• aktivnostima i projektima, kao što su poticanje gospodarstva i zapošljavanje, projekt poticanja energetske učinkovitosti i provođenje mjera zaštite i spašavanja građana.

• organizacijskoj klasifikaciji, kao što su upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i ekologiju, upravni odjel za proračun i financije, upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu.

Rashodi poslovanja su tekući rashodi za zaposlene (plaće, naknade plaća i sl.), materijalni rashodi (troškovi službenih putovanja, službena odjeća i sl.), financijski rashodi (kamate, tečajne razlike i sl.), subvencije (plaćanja i prijenosi sredstava proizvodnim subjektima), naknade građanima i kućanstvima (školarine i stipendije za zaposlene i sl.) te ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izvanredni rashodi).

Kapitalni rashodi odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine su rashodi vezani za nabavu kratkotrajne i dugotrajne, proizvedene i neproizvedene imovine (namještaj, vozila, knjige i dr.).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su izdaci za dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici i otplatu glavnice primljenih zajmova.

ZADANI RASHODI – ZAKONSKA OBVEZA

RASHODI IZVAN STANDARDA

ZADANI RASHODI
ZAKONSKA OBVEZA

RASHODI IZVAN STANDARDA

Proračun 2022

0

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi se temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj: 144/21), a sukladno članku 144. stavku 9. Zakona o proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svojim mrežnim stranicama objavljuju vodiče za građane o proračunu, izmjenama i dopunama proračuna te o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Struktura Prihoda

0

Struktura Rashoda

0

ŠTO FINANCIRAMO IZ PRORAČUNA?

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu
UKUPNO 14.477.000,00
Uređenje groblja
5.000,00
Usluge održavanja zajedničkih objekata
532.000,00
Uređenje javnih površina
1.900.000,00
Održavanje javne rasvjete
150.000,00
Sanacija asfaltiranih cesta
200.000,00
Sanacija nogostupa
200.000,00
Održavanje objekata - Kino dvorana, staklenik, dvorci
480.000,00
Izrada planova i projekata
800.000,00
Industrijska zona Janjevci
200.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete
1.120.000,00
Izgradnja nogostupa
1.990.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija prometnih objekata i opreme
7.100.000,00
Previous
Next
Kapitalna ulaganja u zgrade
UKUPNO 10.092.690,00
Građevinsko zemljište
150.000,00
Uređenje dječjih i polivalentnih igrališta
350.000,00
Zgrade i mjesni domovi
2.000.000,00
Kupnja građevinskih objekata
200.000,00
Izgradnja i uređenje gradskog i mjesnih grobalja
932.690
Sanacija postojećih i izgrađenih novih športskih objekata
2.760.000
Izgradnja športskog objekta u Svetom Đurđu
100.000,00
Izgradnja sportskog centra
200.000,00
Energetska i unutrašnja obnova zgrade Gradske knjižnice
1.400.000,00
Dogradnja vatrogasnog doma u Golincima
2.000.000,00
Previous
Next

POTICANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Poticanje razvoja gospodarstva
UKUPNO 620.000,00
Subvencioniranje obrtnika i poduzetnika
370.000,00
Poduzetnički centar
250.000,00
Previous
Next
Potpora poljoprivredi
UKUPNO 1.857.000,00
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
687.000,00
Subvencije poljoprivrednim gospodarstvima
400.000,00
Održavanje poljskih puteva
500.000,00
Otresišta
200.000,00
Zbrinjavanje životinjskog otpada
70.000,00
Previous
Next
Zaštita okoliša
UKUPNO 2.395.000,00
Uređenje kanala i okoliša
350.000,00
Deratizacija, dezinsekcija i fitosanitacija
370.000,00
Sufinanciranje sanitarno-veterinarske službe
300.000,00
Oprema za reciklažno dvorište i zeleni otoci
50.000,00
Sanacija divljih odlagališta otpada
30.000,00
Aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
20.000,00
Sanacija deponije Doroslov
1.375.000,00
Previous
Next
Razvoj i upravljanje sustavima vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda
UKUPNO 300.000,00
Otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda
UKUPNO 55.000,00
Projekti financirani iz Europske unije
UKUPNO 3.693.100,00
Zaželi 2 – žene zajedno - za bolju budućnost naše zajednice
100.000,00
IMIS Integracija „NEET“ – Pronađi me
13.710,00
Put do zdravlja
236.390,00
„BOLJA UDRUGA“ Jačanje kapaciteta OCD-a
18.000,00
Darujmo osmijeh djeci i roditeljima
575.000,00
Kulturna baština Prandau - Mailath
200.000,00
Energetske obnove zgrada u Vukovarskoj ulici na brojevima 7 i 9
1.050.000,00
Industrijska zona Janjevci – Završetak izgradnje poslovne infrastrukture (ZIPi)
1.500.000,00
Previous
Next

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odgoj i obrazovanje
UKUPNO 8.432.920,00
Dječji vrtić "Pinokio"
8.331.395,00
Aktivnosti predškole
61.525,00
Tekuće donacije osnovnim školama
30.000,00
Tekuće donacije srednjim školama
10.000,00
Previous
Next
Kultura i sport
UKUPNO 2.234.360,00
Gradska knjižnica
604.360,00
Udruge u kulturi
200.000,00
Kulturne manifestacije
130.000,00
Donacije sportskim udrugama
1.300.000,00
Previous
Next
Protupožarna i civilna zaštita
UKUPNO 647.000,00
Vatrogasna zajednica
600.000,00
Civilna zaštita i spašavanje
40.000,00
Hrvatska gorska služba spašavanja
7.000,00
Previous
Next
Socijalna zaštita
UKUPNO 3.090.000,00
Pomoć obiteljima i kućanstvima – socijalni programi
250.000,00
Božićnice i uskrsnice za umirovljenike
245.000,00
Javni radovi
220.000,00
Pogrebne usluge
10.000
Troškovi ogrjeva
160.000,00
Donacije Crvenom križu - redovna sredstva
140.000,00
Donacije Crvenom križu - posebni program
50.000,00
Tekuće donacije udrugama s područja socijalne zaštite
60.000,00
Sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu
300.000,00
Sufinanciranje prijevoza učenika
250.000,00
Potpore studentima
500.000,00
Potpora za stambeno zbrinjavanje
700.000,00
Ostale naknade iz proračuna u novcu
5.000,00
Previous
Next
Udruge
UKUPNO 405.000,00
Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama
70.000,00
Turistička zajednica
240.000,00
Vjerske zajednice
95.000
Previous
Next
Radio Donji Miholjac
UKUPNO 200.000,00

PROJEKTI

Započeti, a nezavršeni projekti iz 2021. godine
UKUPNO 3.452.722,00
Postavljanje novih igrala, ograde i staza kod Dječjeg vrtića Pinokio
652.000,00
Obnova zgrade Gradske knjižnice Grada Donjeg MIholjca
1.048.000,00
Podjela 7000 kanti za odvojeno prikupljanje otpada
383.880,00
Previous
Next
Realizirani projekti u 2021. godini
UKUPNO 4.571.037,00
Rekonstrukcija svlačionica u Radikovcima
127.000,00
Parkiralište na groblju u Podgajcima Podravskim
332.000,00
Dogradnja ribičkog lovačkog doma u Podgajcima Podravskim
372.555,00
LED javna rasvjeta u naselju Sv. Đurađ
383.880,00
Parkiralište kod Dječjeg vrtića Pinokio u Donjem Miholjcu
425.000,00
Pješačke staze u Donjem Miholjcu, Miholjačkom Poreču, Radikovcima i Golincima
535.602,00
Postavljene dizalice topline u Dječjem vrtiću Pinokio
756.000,00
Svlačionice u naselju Sv. Đurađ
1.639.000,00
Previous
Next
Planirani projekti u 2022. godini
UKUPNO 61.000.000,00
Parkiralište na groblju u Miholjačkom Poreču i Radikovcima
420.000,00
Izgradnja javne LED rasvjete u Podgajcima Podravskim
512.000,00
Dogradnja i rekonstrukcija mrtvačnice u Podgajcima Podravskim
512.690,00
Cesta s asfaltnim zastorom u Svetom Đurađu
1.500.000,00
Nastavak rekonstrukcije društvenih domova u prigradskim naseljima
2.000.000,00
Postavljanje umjetne trave na pomoćnom igralištu NK Jedinstvo u Donjem Miholjcu
2.800.000,00
Ceste, parkinzi, pješačke staze i rasvjeta u ulicama Basaričekova i Zrinsko – Frankopanska u Donjem Miholjcu
oko 4.000.000,00
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Rakitovici
5.000.000,00
Izgradnja nove gradske tržnice u Donjem Miholjcu
4.000.000,00
Aglomeracija Donji Miholjac
130.000.000,00
Previous
Next

ZNAČAJAN PROJEKT KOJEG GRAD SUFINANCIRA

Izgradnja srednje škole i dvorane
50.000.000,00
Play Video

ističemo

Briga grada o najosjetljivijim skupinama stanovnika

Sufinanciranje dječjeg vrtića

– Kako našim najmlađim sugrađanima ne bi nedostajala briga o njihovom najvažnijem dijelu života kada se razvijaju sufinanciramo vrtić u iznosu preko 3.500.000,00 kuna za plaće za zaposlene

Sufinanciranje školstva

Osnovna škola
– Kako bi svim učenicima omogućili što kvalitetniju nastavu sufinanciramo radni materijal

– Ponukani činjenicom kako mnoga djeca nemaju mogućnosti za toplim obrokom u vlastitom domu sufinanciramo topli obrok

Srednja škola
– Kako bi olakšali roditeljima sufinanciramo cijene prijevoza učenika 

Visoko obrazovanje
– Kako bi olakšali studentima i roditeljima dodjeljujemo kredite za studente u iznosu od 800 kuna kroz 10 mjeseci (u 2021. godini omogućili smo za 50-ak studenata kredit)

– Kako bi olakšali i potaknuli poljoprivrednike sufinanciramo poljoprivrednike i OPG-ovce 

– Da stara zanimanja ne bi izumrla i kako bi olakšali rad obrtnicima sufinanciramo obrtnike 

– Radimo na demografiji time što dijelimo potpore za poticanje, pomoć pri kupnji nekretnina za mlade (u 2021. godini podijeljene su 24 potpore) 

– Brinemo o našim mališanima, kako bi prvi dani njihova života, njima ali i roditeljima bili bezbrižni – svaka novorođena beba, odnosno roditelj dobije naknadu u iznosu od 2.000,00 za prvo dijete, a za svako sljedeće 500 kuna više + paket za dijete u vrijednosti od oko 600,00 kuna

– Kako bi naši sugrađani treće životne dobi blagdane dočekali pune trpeze svatko od njih dobije božićnicu/uskrsnicu u vrijednosti oko 200 do 250 kuna, time olakšamo i uveselimo 135 naših umirovljenika

– Za obitelji i osobe u potrebi pružamo pomoć socijalnog programa 

Adresa Gradske uprave

Grad Donji Miholjac 31540, Vukovarska 1

Telefonski brojevi Gradske uprave

• CENTRALA:

031 / 631 – 120

031 / 631 – 180

• URED GRADONAČELNIKA:

031 / 631 – 161

031 / 631 – 361

FAX: 031 / 631 – 160

E-Mail adrese Gradske uprave

• GRADONAČELNIK

gradonacelnik@donjimiholjac.hr

• ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

dogradonacelnik@donjimiholjac.hr

• UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE

procelnik@donjimiholjac.hr

komunalno.gospodarstvo@donjimiholjac.hr

drustvenedjelatnosti@donjimiholjac.hr

graditeljstvo@donjimiholjac.hr

odsjek.gospodarstvo@donjimiholjac.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

procelnik.upravnogodjela@donjimiholjac.hr

odsjek.financije@donjimiholjac.hr

financije.suradnik@donjimiholjac.hr

TAJNICA

tajnica@donjimiholjac.hr

PISARNICA

pisarnica@donjimiholjac.hr

ADMINISTRATOR WEB STRANICE

admin@donjimiholjac.hr

NABAVA

nabava@donjimiholjac.hr