REPUBLIKA HRVATSKA

Općina Bale-Valle

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

Riječ Načelnika

Dragi građani Općine Bale,

U cilju da Vam približimo financijsku stranu programa i projekata koje Općina provodi, i kako bismo Vas bolje upoznali s Proračunom Općine Bale kao neophodnim dokumentom za pravilno funkcioniranje naše Općine pred Vama je Proračunski vodič za građane za 2022. godinu.

U ovom smo dokumentu na jednostavan način prikazali najvažnije programe i projekte koje planiramo ostvariti u 2022. godini, a koje namjeravamo financirati iz prikupljenih prihoda i primitaka. Kako i u proteklim godinama i ove godine namjeravamo osigurati visoki društveni i socijalni standard naših građana.

Kao i prethodne godine u 2022. godini namjeravamo u potpunosti financirati troškove roditelja za predškolski boravak za sve mališane Općine, uz naravno, nastavak svih dugih potpora poput sufinanciranja toplog obroka, prijevoza, produženog boravka i kupnje udžbenika za učenike osnovnih škola, sufinanciranje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju u rehabilitacijske centre.

Naknada za novorođenčad i ove godine iznosi 10.000,00 kuna, a stipendije na 800,00, odnosno 1.000,00 kuna za vrlo uspješne studente. Pojačali smo Socijalni program i uveli besplatnu marendu za sve učenike osnovnih škola.

Znatna sredstva osigurana su za nastavak izgradnje komunalne infrastrukture, odnosno nastavak izgradnje fekalne kanalizacije i odvodnje, te ostale infrastrukture (struje, vodovoda i plina) u ulici Corto Bechera i Buzetskoj ulici.

Uz sve navedeno, još su brojni nespomenuti projekti koji su u procesu pribavljanja potrebne dokumentacije i procesu realizacije u narednim godinama.

Nadam se da će Vam Proračunski vodič za građane pružiti niz informacija o izvorima sredstava i načinu na koji se sredstva Općine Bale troše, odnosno usmjeravaju za dobrobit svih građana. Nakon svega napravljenog u proteklih 17 godina, pozivam svih da i u 2022. godini, ali i dalje zajedno surađujemo u daljnjem razvoju Bala.

Vaš načelnik

Edi Pastrovicchio

Riječ Načelnika

Dragi građani Općine Bale,

U cilju da Vam približimo financijsku stranu programa i projekata koje Općina provodi, i kako bismo Vas bolje upoznali s Proračunom Općine Bale kao neophodnim dokumentom za pravilno funkcioniranje naše Općine pred Vama je Proračunski vodič za građane za 2022. godinu.

U ovom smo dokumentu na jednostavan način prikazali najvažnije programe i projekte koje planiramo ostvariti u 2022. godini, a koje namjeravamo financirati iz prikupljenih prihoda i primitaka. Kako i u proteklim godinama i ove godine namjeravamo osigurati visoki društveni i socijalni standard naših građana.

Kao i prethodne godine u 2022. godini namjeravamo u potpunosti financirati troškove roditelja za predškolski boravak za sve mališane Općine, uz naravno, nastavak svih dugih potpora poput sufinanciranja toplog obroka, prijevoza, produženog boravka i kupnje udžbenika za učenike osnovnih škola, sufinanciranje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju u rehabilitacijske centre.

Naknada za novorođenčad i ove godine iznosi 10.000,00 kuna, a stipendije na 800,00, odnosno 1.000,00 kuna za vrlo uspješne studente. Pojačali smo Socijalni program i uveli besplatnu marendu za sve učenike osnovnih škola.

Znatna sredstva osigurana su za nastavak izgradnje komunalne infrastrukture, odnosno nastavak izgradnje fekalne kanalizacije i odvodnje, te ostale infrastrukture (struje, vodovoda i plina) u ulici Corto Bechera i Buzetskoj ulici.

Uz sve navedeno, još su brojni nespomenuti projekti koji su u procesu pribavljanja potrebne dokumentacije i procesu realizacije u narednim godinama.

Nadam se da će Vam Proračunski vodič za građane pružiti niz informacija o izvorima sredstava i načinu na koji se sredstva Općine Bale troše, odnosno usmjeravaju za dobrobit svih građana. Nakon svega napravljenog u proteklih 17 godina, pozivam svih da i u 2022. godini, ali i dalje zajedno surađujemo u daljnjem razvoju Bala.

Vaš načelnik

Edi Pastrovicchio

Što je proračun

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za iduće dvije godine. Proračun se donosi za fiskalnu godinu. Fiskalna godina počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

Kako se donosi proračun

Do 20. kolovoza: tekuće godine Ministarstvo financija, na temelju smjernica Vlade, sastavlja Upute za izradu Proračuna jedinica lokalne samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne samouprave (JLS). Sukladno tim uputama, upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja svoje upute proračunskim korisnicima i upravnim tijelima.

Najkasnije do 15. rujna: proračunski korisnici izrađuju prijedloge financijskih planova i dostavljaju ih nadležnom upravnom tijelu, a nadležno upravno tijelo objedinjeni prijedlog dostavlja upravnom tijelu za financije. Putem Interneta, letaka, medija, javnih tribina ili nekim drugim načinom, JLS obavještava javnost o prijedlogu proračuna i projekcija te im omogućava sudjelovanje u donošenju proračuna. Građani sudjeluju u donošenju proračuna svojim komentarima, sugestijama i prijedlozima koje dostavljaju u JLS.

Najkasnije do 15. listopada: Upravno tijelo za financije razmatra prijedloge i usklađuje financijske planove s procijenjenim prihodima te izrađuje nacrt proračuna za iduću i projekcije za sljedeće dvije godine te ih dostavlja izvršnom tijelu.

Najkasnije do 15. studenog: Izvršno tijelo utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi predstavničkom tijelu.

U roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja: Predstavničko tijelo donosi proračun za iduću i projekcije za sljedeće dvije godine, do kraja tekuće godine.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna, prema postupku za donošenje proračuna.

Izvještaj o izvršenju proračuna prikazuje realizaciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka u proračunskoj godini Čelnik je dužan podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine te godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

U svim fazama i koracima proračunskog procesa provodi se nadzor i revizija trošenja proračunskih sredstava. Ministarstvo financija zaduženo je za vanjski nadzor namjenskog trošenja proračunskih sredstava i financijskih planova svih korisnika. Istodobno i svi proračunski i izvanproračunski korisnici imaju odjele za unutarnju reviziju. Cilj je nadzirati zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava, otklanjati utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te poduzimati mjere za poboljšanje stanja. Zbog opće složenosti i važnosti proračuna, način korištenja proračunskih sredstava od iznimnog je općeg interesa javnosti.

Čelnik jedinice lokalne područne i regionalne samouprave (JLPRS), kao obveznik davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Načelo jedinstva i točnosti proračuna: U proračunu se prihodi i primici koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i svi njihovi rashodi i izdaci za pojedine namjene, iskazuju po brutonačelu. Sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom.

Načelo proračunske godine: Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. Proračun donosi predstavničko tijelo za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini i to prije početka godine na koju se odnosi.

Načelo uravnoteženosti: Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna, prema postupku za donošenje proračuna.

Načelo obračunske jedinice: U proračunu se prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazuju u kunama te se i financijski izvještaji sastavljaju u kunama.

Načelo univerzalnosti: Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka. Za financiranje određenih rashoda i izdataka koriste se namjenski prihodi i primici.

Načelo specifikacije: Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima. Rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Načelo dobrog financijskog upravljanja: Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Načelo transparentnosti: Proračun se mora donijeti i izvršavati u skladu s načelom transparentnosti. To znači pravovremeno, potpuno, točno i jasno informiranje o odlukama i njihovoj provedbi. Na web stranici mora se objavljivati nacrt Proračuna, Proračun, izmjene i dopune Proračuna i projekcija te odluka o privremenom financiranju kao i polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina čine sredstva viškova ili manjkova koja se iz prethodnih razdoblja prenose u narednu godinu. Do viška sredstava dolazi ako se u jednoj godini prikupi više sredstva no što je potrebno tj. potrošeno. Do manjka dolazi kada se potroši više no što se prikupilo.

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun jedinice lokalne samouprave (JLS)

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLS za godinu dana. Proračun se sastoji od općeg dijela i posebnog dijela. Opći dio proračuna se sastoji od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci razvrstani su po organizacijskoj klasifikaciji (po upravnim odjelima i po proračunskim korisnicima) i raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Konsolidirani proračun je iskazivanje financijskih podataka više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika te izvanproračunskih korisnika kao da se radi o jedinstvenom subjektu.

Što je proračun

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za iduće dvije godine. Proračun se donosi za fiskalnu godinu. Fiskalna godina počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

Kako se donosi proračun

Do 20. kolovoza: tekuće godine Ministarstvo financija, na temelju smjernica Vlade, sastavlja Upute za izradu Proračuna jedinica lokalne samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne samouprave (JLS). Sukladno tim uputama, upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja svoje upute proračunskim korisnicima i upravnim tijelima.

Najkasnije do 15. rujna: proračunski korisnici izrađuju prijedloge financijskih planova i dostavljaju ih nadležnom upravnom tijelu, a nadležno upravno tijelo objedinjeni prijedlog dostavlja upravnom tijelu za financije. Putem Interneta, letaka, medija, javnih tribina ili nekim drugim načinom, JLS obavještava javnost o prijedlogu proračuna i projekcija te im omogućava sudjelovanje u donošenju proračuna. Građani sudjeluju u donošenju proračuna svojim komentarima, sugestijama i prijedlozima koje dostavljaju u JLS.

Najkasnije do 15. listopada: Upravno tijelo za financije razmatra prijedloge i usklađuje financijske planove s procijenjenim prihodima te izrađuje nacrt proračuna za iduću i projekcije za sljedeće dvije godine te ih dostavlja izvršnom tijelu.

Najkasnije do 15. studenog: Izvršno tijelo utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi predstavničkom tijelu.

U roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja: Predstavničko tijelo donosi proračun za iduću i projekcije za sljedeće dvije godine, do kraja tekuće godine.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna, prema postupku za donošenje proračuna.

Izvještaj o izvršenju proračuna prikazuje realizaciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka u proračunskoj godini Čelnik je dužan podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine te godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

U svim fazama i koracima proračunskog procesa provodi se nadzor i revizija trošenja proračunskih sredstava. Ministarstvo financija zaduženo je za vanjski nadzor namjenskog trošenja proračunskih sredstava i financijskih planova svih korisnika. Istodobno i svi proračunski i izvanproračunski korisnici imaju odjele za unutarnju reviziju. Cilj je nadzirati zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava, otklanjati utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te poduzimati mjere za poboljšanje stanja. Zbog opće složenosti i važnosti proračuna, način korištenja proračunskih sredstava od iznimnog je općeg interesa javnosti.

Čelnik jedinice lokalne područne i regionalne samouprave (JLPRS), kao obveznik davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Načelo jedinstva i točnosti proračuna: U proračunu se prihodi i primici koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i svi njihovi rashodi i izdaci za pojedine namjene, iskazuju po brutonačelu. Sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom.

Načelo proračunske godine: Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. Proračun donosi predstavničko tijelo za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini i to prije početka godine na koju se odnosi.

Načelo uravnoteženosti: Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna, prema postupku za donošenje proračuna.

Načelo obračunske jedinice: U proračunu se prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazuju u kunama te se i financijski izvještaji sastavljaju u kunama.

Načelo univerzalnosti: Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka. Za financiranje određenih rashoda i izdataka koriste se namjenski prihodi i primici.

Načelo specifikacije: Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima. Rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Načelo dobrog financijskog upravljanja: Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Načelo transparentnosti: Proračun se mora donijeti i izvršavati u skladu s načelom transparentnosti. To znači pravovremeno, potpuno, točno i jasno informiranje o odlukama i njihovoj provedbi. Na web stranici mora se objavljivati nacrt Proračuna, Proračun, izmjene i dopune Proračuna i projekcija te odluka o privremenom financiranju kao i polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina čine sredstva viškova ili manjkova koja se iz prethodnih razdoblja prenose u narednu godinu. Do viška sredstava dolazi ako se u jednoj godini prikupi više sredstva no što je potrebno tj. potrošeno. Do manjka dolazi kada se potroši više no što se prikupilo.

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun jedinice lokalne samouprave (JLS)

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLS za godinu dana. Proračun se sastoji od općeg dijela i posebnog dijela. Opći dio proračuna se sastoji od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci razvrstani su po organizacijskoj klasifikaciji (po upravnim odjelima i po proračunskim korisnicima) i raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Konsolidirani proračun je iskazivanje financijskih podataka više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika te izvanproračunskih korisnika kao da se radi o jedinstvenom subjektu.

PRIHODI I PRIMICI

=

RASHODI I IZDACI

PRIHODI I PRIMICI

=

RASHODI I IZDACI

Prihodovna strana proračuna

Sredstva potrebna za obavljanje poslova iz svoga samoupravnog djelokruga JLS osiguravaju u svom proračunu. JLS se financiraju prihodima od poreza, od pomoći te iz vlastitih i namjenskih prihoda sukladno posebnim propisima. JLS može osigurati sredstva i zaduživanjem na domaćem i inozemnom tržištu. Prihodi i primici u općem dijelu proračuna dijele se na:

Prihodi poslovanja sastoje se od poreznih i neporeznih prihoda.
Porezni prihodi su porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge. Neporezni prihodi su prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kamata, prihodi nastali od kazni i upravnih mjera te drugi prihodi.

Prihodi poslovanja (tekući prihodi) su:

• prihodi od poreza koje uplaćuju porezni obveznici. Porezni prihodi su izvorni prihodi JLS koje obveznici uplate uplaćuju na uplatne račune propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za sufinanciranje drugih
javnih potreba.

• pomoći su tekući ili kapitalni primici bez obveze vraćanja primljene od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, inozemnih vlada ili između jedinica unutar opće države, a mogu biti primljene u novcu ili materijalnim dobrima.

• prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih
društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

• prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine šumski i vodni doprinos, boravišna pristojba, komunalni doprinos i komunalna naknada, prihodi od osiguranja i drugi slični prihodi. Namjena navedenih
prihoda definirana je zakonom odnosno drugim podzakonskim aktima.

• prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su prihodi koji proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se financiraju iz proračuna.

• prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

• prihodi iz proračuna jesu prihodi koje proračunski korisnici dobiju od nadležnog proračuna za financiranje rashoda.

• kazne, upravne mjere i ostali prihodi jesu prihodi koji se ostvare naplatom kazni, prekršaja trgovačkih društava te upravne mjere i ostali prihodi.

Kapitalni prihodi odnosno prihodi od prodaje nefinancijske imovine su:

• prihodi od prodaje neproizvedene imovine – materijalne imovine (prirodnih bogatstava – zemljišta, rudnih bogatstava i sl.) i nematerijalne imovine,

• prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine,

• prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti,

• prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine – prihodi od prodaje zaliha.

Primici od zaduživanja su primici od kredita i domaćih i inozemnih zajmova. Značajna je razlika između unutarnjeg i vanjskog zaduživanja. Zaduživanje u zemlji znači preraspodjelu domaćih resursa jer država se zadužuje kod vlastitih fizičkih i pravnih osoba, dok zaduživanje u inozemstvu znači unos dodatnih resursa u zemlju.

Primici od financijske imovine su:

– primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova,
– primici od prodaje vrijednosnih papira,
– primici od prodaje dionica i udjela u glavnici.

Rashodovna strana proračuna

Proračunski rashodi i izdaci su svi troškovi koji su nastali u JLS. Rashodi se u općem i u posebnom dijelu proračuna prikazuju prema:

• ekonomskoj klasifikaciji, kao što su naknade zaposlenima, građanima i kućanstvima te subvencije,

• programskoj klasifikaciji po programima,

• aktivnostima i projektima, kao što su poticanje gospodarstva i zapošljavanje, projekt poticanja energetske učinkovitosti i provođenje mjera zaštite i spašavanja građana.

• organizacijskoj klasifikaciji, kao što su upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i ekologiju, upravni odjel za proračun i financije, upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu.

Rashodi poslovanja su tekući rashodi za zaposlene (plaće, naknade plaća i sl.), materijalni rashodi (troškovi službenih putovanja, službena odjeća i sl.), financijski rashodi (kamate, tečajne razlike i sl.), subvencije (plaćanja i prijenosi sredstava proizvodnim subjektima), naknade građanima i kućanstvima (školarine i stipendije za zaposlene i sl.) te ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izvanredni rashodi).

Kapitalni rashodi odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine su rashodi vezani za nabavu kratkotrajne i dugotrajne, proizvedene i neproizvedene imovine (namještaj, vozila, knjige i dr.).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su izdaci za dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici i otplatu glavnice primljenih zajmova.

Prihodovna strana proračuna

Sredstva potrebna za obavljanje poslova iz svoga samoupravnog djelokruga JLS osiguravaju u svom proračunu. JLS se financiraju prihodima od poreza, od pomoći te iz vlastitih i namjenskih prihoda sukladno posebnim propisima. JLS može osigurati sredstva i zaduživanjem na domaćem i inozemnom tržištu. Prihodi i primici u općem dijelu proračuna dijele se na:

Prihodi poslovanja sastoje se od poreznih i neporeznih prihoda.
Porezni prihodi su porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge. Neporezni prihodi su prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kamata, prihodi nastali od kazni i upravnih mjera te drugi prihodi.

Prihodi poslovanja (tekući prihodi) su:

• prihodi od poreza koje uplaćuju porezni obveznici. Porezni prihodi su izvorni prihodi JLS koje obveznici uplate uplaćuju na uplatne račune propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za sufinanciranje drugih
javnih potreba.

• pomoći su tekući ili kapitalni primici bez obveze vraćanja primljene od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, inozemnih vlada ili između jedinica unutar opće države, a mogu biti primljene u novcu ili materijalnim dobrima.

• prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih
društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

• prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine šumski i vodni doprinos, boravišna pristojba, komunalni doprinos i komunalna naknada, prihodi od osiguranja i drugi slični prihodi. Namjena navedenih
prihoda definirana je zakonom odnosno drugim podzakonskim aktima.

• prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su prihodi koji proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se financiraju iz proračuna.

• prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

• prihodi iz proračuna jesu prihodi koje proračunski korisnici dobiju od nadležnog proračuna za financiranje rashoda.

• kazne, upravne mjere i ostali prihodi jesu prihodi koji se ostvare naplatom kazni, prekršaja trgovačkih društava te upravne mjere i ostali prihodi.

Kapitalni prihodi odnosno prihodi od prodaje nefinancijske imovine su:

• prihodi od prodaje neproizvedene imovine – materijalne imovine (prirodnih bogatstava – zemljišta, rudnih bogatstava i sl.) i nematerijalne imovine,

• prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine,

• prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti,

• prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine – prihodi od prodaje zaliha.

Primici od zaduživanja su primici od kredita i domaćih i inozemnih zajmova. Značajna je razlika između unutarnjeg i vanjskog zaduživanja. Zaduživanje u zemlji znači preraspodjelu domaćih resursa jer država se zadužuje kod vlastitih fizičkih i pravnih osoba, dok zaduživanje u inozemstvu znači unos dodatnih resursa u zemlju.

Primici od financijske imovine su:

– primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova,
– primici od prodaje vrijednosnih papira,
– primici od prodaje dionica i udjela u glavnici.

Rashodovna strana proračuna

Proračunski rashodi i izdaci su svi troškovi koji su nastali u JLS. Rashodi se u općem i u posebnom dijelu proračuna prikazuju prema:

• ekonomskoj klasifikaciji, kao što su naknade zaposlenima, građanima i kućanstvima te subvencije,

• programskoj klasifikaciji po programima,

• aktivnostima i projektima, kao što su poticanje gospodarstva i zapošljavanje, projekt poticanja energetske učinkovitosti i provođenje mjera zaštite i spašavanja građana.

• organizacijskoj klasifikaciji, kao što su upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i ekologiju, upravni odjel za proračun i financije, upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu.

Rashodi poslovanja su tekući rashodi za zaposlene (plaće, naknade plaća i sl.), materijalni rashodi (troškovi službenih putovanja, službena odjeća i sl.), financijski rashodi (kamate, tečajne razlike i sl.), subvencije (plaćanja i prijenosi sredstava proizvodnim subjektima), naknade građanima i kućanstvima (školarine i stipendije za zaposlene i sl.) te ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izvanredni rashodi).

Kapitalni rashodi odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine su rashodi vezani za nabavu kratkotrajne i dugotrajne, proizvedene i neproizvedene imovine (namještaj, vozila, knjige i dr.).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su izdaci za dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici i otplatu glavnice primljenih zajmova.

ZADANI RASHODI – ZAKONSKA OBVEZA

RASHODI IZVAN STANDARDA

ZADANI RASHODI
ZAKONSKA OBVEZA

RASHODI IZVAN STANDARDA

Proračun za 2022. godinu

0

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi se temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj: 144/21), a sukladno članku 144. stavku 9. Zakona o proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svojim mrežnim stranicama objavljuju vodiče za građane o proračunu, izmjenama i dopunama proračuna te o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Struktura prihoda

0

Struktura rashoda

0

ŠTO FINANCIRAMO IZ PRORAČUNA?

UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE

Stambeno gospodarstvo i otkup građevinskog zemljišta
UKUPNO 640.000,00
Razvoj stanogradnje i drugih građevina
140.000,00
Otkup građevinskog zemljišta
500.000,00
Previous
Next

PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE

Uređenje prostora (planovi i studije)
UKUPNO 200.000,00
Urbanistički planovi i studije
200.000,00
Previous
Next

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Održavanje komunalne infrastrukture
UKUPNO 2.886.200,00
Tekuće održavanje cesta
220.000,00
Prometna signalizacija
80.000,00
Održavanje javnih površina i zaštita okoliša i prirode
356.500,00
Ulična rasvjeta
113.000,00
Opće usluge i uređenje prostora
528.700,00
Održavanje groblja
39.000,00
Kanalizacija - tekuće održavanje
469.000,00
Forlanette d.o.o. - komunalno održavanje i održavanje objekta
1.070.000,00
Tekuće održavanje parkirališta i električne punionice
10.000,00
Previous
Next
Građenje komunalne infrastrukture
UKUPNO 3.578.000,00
Poslovi i usluge izgradnje i dodatna ulaganja na cestama i javnim površinama
25.000,00
Izgradnja kanalizacije i druge prateće infrastrukture
100.000,00
Ulaganje u elektroenergetsku infrastrukturu
80.000,00
Ulaganja na groblju
10.000,00
Rekonstrukcija Ulice Corto Bechera
2.745.000,00
Izgradnja infrastrukture u Buzetskoj ulici
618.000,00
Previous
Next

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Školstvo
UKUPNO 1.031.000,00
Produženi boravak
240.000,00
Stipendije i školarine
170.000,00
Nabava udžbenika i ostalog materijala za školsku djecu
38.000,00
Tečaj engleskog jezika
5.000,00
Obrazovanje i rekreacija
200.000,00
Kapitalna ulaganja u područnoj školi Bale
203.000,00
Školska prehrana
100.000,00
Sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca
75.000,00
Previous
Next

BRIGA O DJECI

Predškolsko obrazovanje
UKUPNO 1.105.900,00
Održavanje objekata i javne potrebe u područnom vrtiću Bale
20.900,00
Dječji vrtić Naridola
385.000,00
Dječji vrtić Neven
700.000,00
Previous
Next

SOCIJALNA SKRB

Socijalna skrb
UKUPNO 316.000,00
Pomoć obiteljima (materijalna zaštita)
200.000,00
Donacije udrugama socijalnog značaja
60.000,00
Sufinanciranje prijevoza djece s poteškoćama u razvoju u rehabilitacijske centre
15.000,00
Socijalni program
41.000,00
Previous
Next

PRIMARNA ZDRASTVENA ZAŠTITA

Sufinanciranje izgradnje Opće bolnice u Puli
38.000,00

KULTURA, TJELESNA KULTURA I SPORT

Rekreacija i sport
UKUPNO 615.000,00
Nogometni klub Jedinstvo
70.000,00
Kapitalno održavanje objekata za rekreaciju i sport
60.000,00
Sportske udruge
425.000,00
Izgradnja teniskih terena
60.000,00
Previous
Next
Kulturni program
UKUPNO 2.039.500,00
Kulturno zabavna manifestacija "Castrum Valis"
10.000,00
Kulturno zabavna manifestacija Baljanksa noć
60.000,00
Ostale izložbe i nastupi
102.000,00
Božićni i novogodišnji blagdani
20.000,00
Zajednica Talijana Bale
40.000,00
Donacije udrugama u kulturi
95.000,00
Tekuće održavanje objekata i opreme u kulturi
90.500,00
Kapitalno održavanje objekata u kulturi
52.000,00
Uređenje zgrade Galerija Ulik
10.000,00
Rekonstrukcija i opremanje zgrade starog kina u društveni i kulturni centar Bale
1.560.000,00
Previous
Next

ZAŠTITA PRIRODNOG OKOLIŠA

Zaštita prirode i okoliša
UKUPNO 90.000,00
Deratizacija i dezinsekcija
18.000,00
Veterinarske usluge
10.000,00
Nabava spremnika za otpad i kućnih kompostera
30.000,00
Sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarene otpadom Kaštijun
32.000,00
Previous
Next

PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Sustav civilne zaštite
UKUPNO 738.000,00
Područna vatrogasna zajednica Rovinj
221.000,00
Dobrovoljno vatrogasno društvo Bale
270.000,00
Javna vatrogasna postrojba Rovinj
120.000,00
Stožer i postrojba civilne zaštite
7.000,00
Ostali troškovi sustava civilne zaštite
50.000,00
Službe i pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost
70.000,00
Previous
Next

GOSPODARSKI RAZVOJ

Poljoprivreda
UKUPNO 26.500,00
Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije
1.500,00
Poticanje mjere razvoja poljoprivrede
25.000,00
Previous
Next
Razvoj gospodarstva
UKUPNO 420.000,00
LAG Južna Istra / Istarska Batana
20.000,00
Poticajne mjere za razvoj poduzetništva
40.000,00
Poticajne mjere za razvoj obrtništva
60.000,00
Razvoj poslovnih zona
300.000,00
Previous
Next
Razvojni program u turizmu
UKUPNO 40.000,00
Ulaganja u turističke zone
40.000,00
Previous
Next

LOKALNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Javna uprava i administracija
UKUPNO 2.095.900,00
Javna uprava i administracija
997.400,00
Zajednički troškovi javne uprave, administracije, predstavničkih i izvršnih tijela
1.017.500,00
Nabava opreme za javnu upravu, predstavnička i izvršna tijela
81.000,00
Previous
Next
Predstavnička i izvršna tijela
UKUPNO 510.000,00
Predstavnička i izvršna tijela
441.000,00
Izbori
18.000,00
Prigodne proslave općine
10.000,00
Mjesna samouprava
20.000,00
Političke stranke i nezavisne liste
11.000,00
Savjet mladih Općine Bale
10.000,00
Previous
Next
Upravljanje likvidnošću
UKUPNO 860.000,00
Otplata kredita za javnu rasvjetu
98.000,00
Otplata kredita za opremu za komunalni dio
96.000,00
Otplata kredita za izgradnju parkirališta i električne punionice
222.000,00
Otplata kredita za nadogradnju škole i vrtiće te opremanje
444.000,00
Previous
Next

DEMOGRAFIJA

Naknada za novorođenčad
100.000,00
Sufinanciranje boravka djece u vrtiću
320.000,00
Previous
Next

ističemo

Briga o najosjetljivijim skupinama stanovnika

Financiranje dječjeg vrtića

– Kako našim najmlađim sugrađanima ne bi nedostajala briga o njihovom najvažnijem dijelu života kada se razvijaju, financiramo troškove roditelja za predškolski boravak za sve mališane Općine.

Sufinanciranje školstva

Osnovna škola
– Kako bi svim učenicima omogućili što kvalitetniju nastavu sufinanciramo udžbenike i radni materijal, kao i produženi boravak.

– Ponukani činjenicom kako mnoga djeca nemaju mogućnosti za toplim obrokom u vlastitom domu sufinanciramo topli obrok.

Srednja škola
– Kako bi olakšali roditeljima sufinanciramo cijene prijevoza učenika.

Visoko obrazovanje
– Kako bi olakšali studentima i roditeljima dodjeljujemo stipendije u iznosu 800,00 kn odnosno 1.000,00 kn za vrlo uspiješne studente.

– Kako bi olakšali i potaknuli poljoprivrednike sufinanciramo poljoprivrednike i OPG-ovce 

– Da stara zanimanja ne bi izumrla i kako bi olakšali rad obrtnicima sufinanciramo obrtnike 

– Radimo na demografiji time što dijelimo naknade za novorođenčad u iznosu 10.000,00 kn.

– Za obitelji i osobe u potrebi pružamo pomoć socijalnog programa.

– Sufinanciramo troškove prijevoza djece s poteškoćama u razvoju u rehabilitacijske centre.

 

Adresa

Bale 52211, Trg Tomaso Bembo 1

Kontakti

TEL: +385 (0) 52 824 270

FAX: +385 (0) 52 824 045

EMAIL: opcina@bale-valle.hr